Naast het lange termijnonderzoek voert het steunpunt Cultuur ook adhoc onderzoek (korte termijnonderzoek) uit. Binnen de ad-hocruimte worden (sterk) afgebakende expertopdrachten opgenomen die inspelen op de beleidsactualiteit. Ze worden opgenomen door een team van ervaren onderzoekers

Procedure ad hoc onderzoek

Aanvragen voor adhoc onderzoek kunnen via dit formulier ingediend worden bij Mevr. An Moons, Kabinet Cultuur. Belangrijk is dat op basis van de ingevulde informatie een zo goed mogelijke inschatting kan gemaakt worden van de prioriteit, de werklast en de beoogde expertise om de vragen te beantwoorden. De beslissing over de invulling van de ad hoc onderzoekstijd wordt genomen door de Stuurgroep van het Steunpunt Cultuur.

We onderscheiden drie types van ad hoc onderzoek:

1. Ad hoc onderzoeksvragen die aansluiten bij bestaande onderzoekslijnen (acuut)

  • Dergelijke vragen vinden hun oorsprong bij een acute nood aan informatie. Dit kan een gevolg zijn van een parlementaire vraag, een acuut probleem in de media …;
  • Dergelijke vragen zijn beperkt in omvang en werkbelasting, maar hebben een snel antwoord nodig.

2. Ad hoc onderzoeksvragen die aansluiten bij bestaande onderzoekslijnen (middellang)

  • Dergelijke vragen sluiten nauw aan bij een lopend onderzoek. Het kan gaan om een verruiming of uitsplitsing van een onderzoeksvraag. Dit kan ook een bijkomende analyse zijn van een bestaande dataset vanuit een ander invalshoek;
  • Dit onderzoek loopt eerder op de middellange termijn. Het dient gespreid te worden in de tijd in functie van de algemene werkbelasting van de onderzoeker op deze onderzoekslijn.

3. Ad hoc onderzoeksvragen die niet aansluiten bij bestaande onderzoekslijnen

  • Deze vragen sluiten aan bij een actuele probleemstelling;
  • In principe moet dit aansluiten bij lopende planningsprocessen, waarbij het ad hoc onderzoek voor noodzakelijke input kan zorgen;
  • De looptijd van een dergelijk onderzoek is eerder over een middellange termijn (± 6 maand tot een jaar).