Deze onderzoekslijn richt zich op cultuurpercepties en de betekenis die aan cultuur wordt gegeven in het alledaagse leven. Met cultuurpercepties bedoelen we de subjectieve kennis, beeldvorming, associaties, stereotypen en  vooroordelen die met bepaalde culturele activiteiten geassocieerd worden. Het aspect cultuurbetekenis verwijst naar opinies, motieven, (esthetische) verwachtingen, genre voorkeuren en intrinsieke eigenschappen die aan bepaalde culturele activiteiten worden toegekend. Op basis van deze cultuurpercepties en attitudes trachten we de cultuurbeleving van verschillende sociale groepen in kaart te brengen. Hierbij kijken we zowel naar mensen die participeren aan cultuur als mensen die niet participeren. Verder wordt er een link gelegd tussen deze subjectieve beleving, individuele achtergrondkenmerken en kenmerken van het sociale netwerk. Concreet richten we ons op vier onderzoeksdoelstellingen:

Cultuurpercepties van niet-participanten

In dit onderdeel komen de niet-participanten centraal te staan. Hiermee bedoelen we personen die niet of bijna niet deelnemen aan kunsten- en erfgoedactiviteiten. We gaan na welke houdingen en percepties niet-participanten hebben ten aanzien van bepaalde cultuuruitingen en het cultuurbeleid in het algemeen. Verder leggen we de link met andere vormen van vrijetijdsbeleving en de manier waarop cultuur gepercipieerd wordt ten aanzien van andere ontspanningsactiviteiten. In het kader van deze onderzoeksdoelstelling wordt een aparte module over barrières voor participatie opgenomen in de participatiesurvey 2014. Daarnaast worden er ook kwalitatieve onderzoeksmethodes gebruikt om de cultuurpercepties van niet-participanten gedetailleerd in kaart te brengen.

Cultuurervaringen en percepties van participanten

Hier ligt de focus op de manier waarop verschillende cultuurvormen beleefd worden en de esthetische verwachtingen van cultuurparticipanten. Er werden verschillende vragen rond dit thema in het participatiesurvey 2014 opgenomen die diepgaande analyses rond dit thema mogelijk malen. Verder werd er in 2014 een apart publieksonderzoek opgezet over de cultuurbeleving van concertbezoekers in Vlaanderen.

Cultuurervaringen, percepties en smaakvoorkeuren

In dit onderdeel proberen we zicht te krijgen op hoe er wordt omgegaan met genreclassificaties en het ontstaan van culturele smaakvoorkeuren. De nadruk komt hier op de esthetische ervaringen van participanten en niet-participanten te liggen. We hanteren hier een experimenteel design waarmee we nagaan welke betekenissen er gegeven worden aan  verschillende vormen van cultuur uit verschillende stijlen en genres.

De sociale dimensie van cultuurervaringen

Om een zicht te krijgen op de wederzijdse invloed tussen cultuurbeleving en het sociale netwerk wordt er binnen de participatiesurvey een module opgenomen rond het egocentrisch netwerk van de respondenten. Hierbij wordt er aan de respondent gevraagd om een aantal sociale en culturele kenmerken op te geven van de belangrijkste personen in hun sociaal netwerk (bijvoorbeeld, partner, kinderen, collega’s, vrienden…). Op basis daarvan kijken we enerzijds naar hoe het sociale netwerk smaakvoorkeuren en cultuurpercepties beïnvloedt, en anderzijds naar de manier waarop deze smaakvoorkeuren constructief zijn voor de vorming van nieuwe sociale netwerken.

 

Contactpersoon: Mart.Willekens@UGent.be