Het steunpunt wordt gevormd door een consortium van:

  • Universiteit Gent, die als initiator optreedt,
  • Vakgroep Sociologie - CuDOS
  • Vrije Universiteit Brussel,
  • Vakgroep Sociologie - TOR
  • Vakgroep Communicatiewetenschappen -€“ SMIT
  • KU Leuven (Campus Brussel)
  • Centrum voor Modellering en Simulatie

Promotor-coördinator

Promotoren

Coördinatie

Onderzoekers

ƒƒƒ‚ƒƒ‚

Promotor-coördinator ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

Prof. dr. Hans Waege
Vakgroep Sociologie -€“ Onderzoeksgroep CuDOS
Universiteit Gent

Promotor:
Centrale steunpuntcoördinatie
Onderzoekslijn: Cultuurbeleving
Onderzoekslijn: Cultuureducatie
Onderzoekslijn: Methodologie Participatiesurvey

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚

Promotoren

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

Prof. dr. John Lievens
Vakgroep Sociologie -€“ Onderzoeksgroep CuDOS
Universiteit Gent‚

Tel.: +32-9-264 83 48
Mail: John.Lievens@UGent.beƒ‚ 

Promotor:
Centrale steunpuntcoördinatie
Onderzoekslijn: Cultuurbeleving
Onderzoekslijn: Cultuureducatie
Onderzoekslijn: Methodologie Participatiesurvey

John Lievens is hoofddocent in de Vakgroep Sociologie aan de Universiteit Gent, waar hij verschillende statistiekvakken en demografie doceert. Hij is er verbonden aan de onderzoeksgroep CuDOS. Zijn onderzoeksthema'€™s betreffen cultuur- en kunstenparticipatie, cultuurbeleving, leefstijlen, sociaal-wetenschappelijke methodologie, seksuele gezondheid, en partnerkeuze in etnisch-culturele minderheden. Sinds 2001 is hij als coördinator betrokken bij de opeenvolgende steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek naar cultuur. In dat kader was hij ook coördinator van de cultuurparticipatiesurvey 2003-2004 en de participatiesurvey 2009.

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

Prof. dr. Bram Spruyt
Vakgroep Sociologie - €“Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-614 81 46
Mail: Bram.Spruyt@vub.ac.be

Onderzoekslijn: Kansengroepen en Sociale Participatie

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚Bram Spruyt is docent aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van de Onderzoeksgroep TOR. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses situeren zich op het vlak van cultuurparticipatie, onderwijssociologie en sociale ongelijkheid in het algemeen. Binnen het huidige steunpunt doet hij onderzoek naar de participatie van kansengroepen.

 

Prof. dr. Ignace Glorieux
Vakgroep Sociologie - €“Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-614 81 55
Mail: Ignace.Glorieux@vub.ac.be

Onderzoekslijn: Lokaal Sociaal-Cultureel Werkƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

Ignace Glorieux is gewoon hoogleraar Sociologie en voorzitter van de vakgroep Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij geeft cursussen over sociale ongelijkheid, methodologie, sociologische theorie, cultuurpolitiek en tijdssociologie. Hij doet onder meer tijdsbestedingsonderzoek, is betrokken bij longitudinaal interuniversitair onderzoek over de transitie van school naar werk en doet onderzoek naar cultuurparticipatie.

Ignace Glorieux is bestuurslid van de International Association for Time Use Research (IATUR), lid van het European Research Network on Transitions in Youth en lid van de expertgroep van Europese tijdsonderzoekers die het European Time Use Research Program van EUROSTAT superviseert.

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚

Prof. dr. Caroline Pauwels
Vakgroep Communicatiewetenschappen/ VUB €“ Onderzoeksgroep Iminds/SMIT
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-629 16 29
Mail: Caroline.Pauwels@vub.ac.be

onderzoekslijn: E-cultuur en digitale participatie

Caroline Pauwels is als gewoon hoogleraar verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Zij doceert nationaal en Europees mediabeleid, net als media-en cultuureconomie. Ze is hoofd van het onderzoekscentrum IMinds/SMIT dat zich toelegt op de studie van informatie- en communicatietechnologieën vanuit een gebruikers- , economisch en beleidsmatig perspectief. Binnen SMIT doet vooral Cultuurlab onderzoek naar de interacties tussen kunsten, cultuur en informatie- en communicatietechnologieën. De offline en online culturele participatie van de Vlaming wordt op een interdisciplinaire manier in kaart gebracht, gecontextualiseerd en kritisch geduid, net als de impact van ICT op het culturele aanbod en creaties van zowel de kunstenaar, de professionele organisaties als de amateur.

 

Prof. dr. Alain Praet
Faculteit Economie en Management -€“ Centrum voor modelering en simulatie
KU Leuven (Campus Brussel @HUB)

Tel.: +32-2-609 82 50
Mail: Alain.Praet@kuleuven.be

Onderzoekslijn: Interactie tussen vraag en aanbod van cultuur

 

 

Coördinatie

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

dr. Jessy Siongers
Vakgroep Sociologie -€“ Onderzoeksgroep CuDos
Universiteit Gent

Tel.: +32-9-264 83 42
Mail: Jessy.Siongers@UGent.be

Centrale steunpuntcoördinatie
Onderzoekslijn: Cultuurbeleving
Onderzoekslijn: Cultuureducatie
Onderzoekslijn: Methodologie Participatiesurvey

Jessy Siongers is sinds 1 oktober 2012 verbonden aan het Steunpunt Cultuur als coördinator. Zij studeerde Sociologie en Culturele Studies aan de KU Leuven. Zij startte haar onderzoeksloopbaan bij de onderzoeksgroep TOR -€“ Vakgroep Sociologie aan de VUB in 1996, waar zij promoveerde met het proefschrift '€˜Van generatie op generatie. Een cultuursociologische benadering van de gelijkenissen in houdingen en smaken tussen ouders en hun adolescente kinderen'. In het verleden situeerden haar onderzoeksactiviteiten zich voornamelijk binnen de cultuur, jeugd- en onderwijssociologie. Zij verrichtte in dit kader onder meer onderzoek naar jongeren en waarden, jongeren en culturele preferenties, de relatie tussen culturele preferenties en attitudes, amateurkunstbeoefening, vakoverschrijdend werken op school en het lerarenberoep.

 

Onderzoekers ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

Sofie Beunen
Vakgroep Sociologie -€“ Onderzoeksgroep CuDos
Universiteit Gent

Tel.: +32-9-264 83 44
Mail: Sofie.Beunen@UGent.be

Onderzoekslijn: Cultuureducatie

Sofie Beunen is licentiaat in de sociologie (UGent) en sinds oktober 2014 verbonden aan het Steunpunt Cultuur als onderzoeker. Haar onderzoek situeert zich in het veld van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Onder meer op de formele en informele vorm van cultuureducatie en de invloed van het ouderlijk milieu op cultuurparticipatie werd al ingegaan. Momenteel werkt ze rond participatieverschillen naargelang etnische origine.

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

Dries Vanherwegen
Vakgroep Sociologie -€“ Onderzoeksgroep CuDos
Universiteit Gent


Mail: Dries.Vanherwegen@UGent.be

Onderzoekslijn: Cultuureducatie

Dries Vanherwegen is licentiaat in de sociologie (K.U.Leuven) en sinds 2008 werkzaam aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek richt zich op de sociologische interpretatie van cultuurproductie en consumptiepatronen. Sinds 2010 is hij verbonden aan het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport aan de onderzoeksgroep CuDOS in de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. Zijn proefschrift concentreert zich op de link tussen de traditionele socialisatiepatronen en vormen van cultuureducatie enerzijds en cultuurbeleving, -percepties en -participatie anderzijds.

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

Mart Willekens
Vakgroep Sociologie -€“ Onderzoeksgroep CuDos
Universiteit Gent

Tel.: +32-9-264 83 41
Mail: Mart.Willekens@UGent.be

Onderzoekslijn Cultuurbeleving

Mart Willekens is sinds 1 januari 2011 verbonden aan het steunpunt Cultuur als voltijds onderzoeker. Hij studeerde Sociologie aan de KU Leuven met een aanvullende master €˜Quantitative analysis in the Social Sciences aan de KUB. In het kader van een uitwisselingsproject binnen deze aanvullende master heeft hij een semester deelgenomen aan het €˜Survey Research and Methodology Programa aan de University of Nebraska (Lincoln, USA). Binnen het Steunpunt Cultuur werkt hij vooral rond cultuurbeleving van cultuurparticipanten. Verder doet hij ook onderzoek naar de invloed van het ouderlijke milieu op cultuurparticipatie bij adolescenten en de verschillende invloed van arbeidsposities op cultuurparticipatie en andere levensstijlaspecten voor mannen en vrouwen.

 

dr. Wendy Smits
Vakgroep Sociologie -€“ Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel. +32-2-614 81 43
Mail: Wendy.Smits@vub.ac.be

Onderzoekslijn: Kansengroepen en Sociale Participatie

Wendy Smits werkt sinds 1997 als sociologe voor de onderzoeksgroep TOR aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze heeft onderzoek gedaan naar o.a. maatschappelijk vertrouwen, onveiligheidsgevoelens en onbehagen en de samenhang tussen maatschappelijke participatie en burgerschap bij jongeren en (jong)volwassenen. Zij is onder meer co-auteur met Mark Elchardus van 'het maatschappelijke middenveld in Vlaanderen', '€˜Anatomie en oorzaken van het wantrouwen' en '€˜Het grootste geluk'€™. In 2012 promoveerde ze met het proefschrift 'Binding en burgerschap. De samenhang tussen maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapshoudingen'. Momenteel onderzoekt ze de maatschappelijke en sociale participatie van kansengroepen.

 

 

Kobe De Keere
Vakgroep Sociologie - €“Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-614.81.47
Mail: Kobe.de.keere@vub.ac.be 

Onderzoekslijn: Lokaal Sociaal-Cultureel Werk

Kobe De Keere is sinds 2008 lid van de onderzoeksgroep TOR van de vakgroep sociologie (Vrije Universiteit Brussel). Hij studeerde filosofie aan de Universiteit Gent en sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Vanaf 2015 is hij verbonden aan het Steunpunt Cultuur. Daarvoor bereidde hij, in het kader van een FWO-project, een doctoraatsverhandeling voor over individualisme en klasse conflict. Daarnaast publiceerde hij ook over wantrouwen in wetenschap, maatschappelijk onbehagen, modernisering en taalconflicten. Tenslotte doceert hij ook het werkcollege modernisering aan de Vrije Universiteit Brussel. 

 

 

Kyra de Korte
Vakgroep Sociologie - €“Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-614.81.54
Mail: Kyra.dekorte@vub.ac.be 

Onderzoekslijn: Lokaal Sociaal-Cultureel Werk

Kyra de Korte behaalde haar bachelor in de journalistiek aan INHolland Selectstudie Rotterdam in 2010. Daarna studeerde ze sociologie aan de Universiteit Antwerpen en haalde haar master in 2014. Kyra is sinds 2014 verbonden aan de VUB als junior-researcher en doet momenteel onderzoek naar mediagebruik bij Vlamingen. 

 

 

dr. Dieter Vandebroeck
Vakgroep Sociologie - €“Onderzoeksgroep TOR
Vrije Universiteit Brussel

Tel.: +32-2-614.81.47
Mail: Dieter.Vandebroeck@vub.ac.be 

Onderzoekslijn: Lokaal Sociaal-Cultureel Werkƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚;Â

Dieter Vandebroeck studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Freie Universitat Berlin. Als lid van het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen verrichtte hij aanvankelijk onderzoek naar de relatie tussen sociale participatie en cultuurconsumptie. Daarna was hij verantwoordelijk voor het TOR-onderzoek naar het openbare bibliotheekwezen in Vlaanderen. Zijn huidige onderzoeksinteresse situeert zich binnen het domein van de lichaamssociologie. Momenteel bereidt hij als FWO-aspirant dan ook een proefschrift voor over de sociale organisatie van lichaamspraktijken. In 2009-2010 was hij als visiting fellow verbonden aan het Centre for Research on Socio-Cultural Change (CRESC) van de University of Manchester. Naast zijn onderzoek doceert hij regelmatig in het kader van het college 'Hedendaagse Sociologische Theorieën' en is hij tevens redactielid van het Vlaamse Tijdschrift voor Sociologie.

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

Alexander Deweppe
Vakgroep Communicatiewetenschappen (SCOM)
Onderzoeksgroep iMinds-SMIT - Cultuurlab
Vrije Universiteit Brussel ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚

Tel.: +32-2-629-16-43
Mail: Alexander.Deweppe@vub.ac.be

Onderzoekslijn: E-cultuur en digitale participatie

Alexander Deweppe is verbonden aan het Steunpunt Cultuur sinds mei 2012. Alexander studeerde kunstwetenschappen aan de UGent in de richting historische musicologie. Van februari 2008 tot februari 2012, bereidde hij een doctoraatsverhandeling in de systematische muziekwetenschap voor aan het instituut voor psychoacustica en elektronische muziek (IPEM) aan de Universiteit Gent. De focus van deze studie lag op bruikbaarheids- en opportuniteitsonderzoek voor bewegingsinterfaces voor muzikale expressie, lijfelijke muziekbemiddelingstechnologieën en interactieve virtuele realiteits-omgevingen in de culturele sector. In het voorjaar van 2012 vervoegde hij de VUB als onderzoeker verbonden aan het iMinds-onderzoeksinstituut SMIT. Zijn huidige onderzoeksinteresses gaan uit naar e-cultuur, digitale culturele participatie, gebruik van online sociale netwerken voor communicatie van culturele inhouden en mediawijsheid.

ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

Andy Vekeman
Faculteit Economie en Management -€“ Centrum voor modelering en simulatie
KU Leuven (Campus Brussel @HUB)

Tel.: +32-2-609 82 64
Mail: Andy.Vekeman@kuleuven.be

Onderzoekslijn: Interactie tussen vraag en aanbod van cultuur

Andy Vekeman is sinds 2008 verbonden aan de Hogeschool - Universiteit Brussel. Hij verricht economisch onderzoek naar cultuur en sport, ondermeer in het kader van het beleidsrelevant steunpunt cultuur, en bereidt over deze thema'€™s een doctoraal proefschrift voor.

ƒƒ